RE: Strange new Problem

Ken French ( frenchkc@gru.net )
Thu, 8 Jan 1998 15:39:34 -0500

I am using 1.16.60 against Sql Server.